For Ansatte


Lønnsutbetalingsdatoene er den 15. og 30. hver måned. Hvis den 15. eller den 23. er på en lørdag, søndag eller helligdag, blir utbetalingsdatoen flyttet til den siste arbeidsdagen før den 15. eller 30.

For arbeidsperioden/timelister 1. – 15. i måned – utbetalingsdato den 30.
For arbeidsperioden/timelister 16. – 30(31). i måned – utbetalingsdato den 15.

Ved spørsmål kan du sende e-post til lonn@nordlyspersonell.net
Timelister må leveres inn/registreres på nettet første arbeidsdag etter en periode. Periodene gjelder fra 1. – 15. og 16. – 30(31). Timelistene må være signert av kunden og deg som ansatt, og må også fylles ut riktig og fullstendig; navn kunde, navn prosjektadresse, navn medarbeider, oppdragsdato, start arbeidstid, slutt arbeidstid, pause, hvor mange ordinære timer, hvor mange overtidstimer og kommentar (kundene krever at det blir skrevet hva man har jobbet med for hver enkelt dag).

I tilfelle du ønsker å sende inn din timeliste pr. e-post, sørg for at timelisten er riktig skannet/lesbar, helst som pdf-fil. Alle opplysninger må være lesbar/synlige. Så snart timelisten er ikke lesbar eller noen opplysninger er ikke synlige, blir dette ikke akseptert og lønn kan ikke utbetales. Timelister skal sendes til e-postadresse timelister@nordlyspersonell.net

I tillegg må du registrere timene elektronisk online via hjemmesiden www.nordlyspersonell.net
Du logger inn med e-postadressen du er registrert med, og passordet. Opplæring gis på kontoret når du trenger det. Når du har logget deg inn ser du «Mine åpne timelister» + dato for periodestart. Når du klikker på den datoen, får du en liste med alle datoene i den perioden du har jobbet. Her legger du inn tiden du begynte, tiden du sluttet, antall ordinære timer og eventuelle antall overtidstimer til utbetaling. Husk at pause ikke blir utbetalt. Er det dager du ikke har jobbet, hak av for «Ikke Jobbet». I kolonnen «Avvik» må antall alltid være på 0. Hvis en av linjene ved avvik ikke har 0, kan ikke registreringen sendes. Ved innsending, sjekk totalt antall timer + overtidstimer til utbetaling, dette må være det samme som på din timeliste.

Hvis du ikke kan registrere timene eller du har endringer i prosjekt eller kunden, er det viktig at du informerer kontoret om det på forhånd. Hvis timene ikke er registrert i det hele tatt, kan det være at lønnsutbetalingen blir utsatt til en senere utbetalingsperiode.
Ved spørsmål kan du sende e-post til lonn@nordlyspersonell.net
Adresse
Når du flytter er det viktig å si fra at du har endret adresse. Adressen er for eksempel viktig for å finne ut til hvilket NAV-kontor du tilhører ved sykmeldinger, og for å kunne beregne riktig reisegodtgjørelse.

D-nummer
Når D-nummer endres i vanlig personnummer (F-nummer), kan det ha konsekvenser angående pensjon, når du ikke si fra. D-nummeret blir meldt ut, og F-nummer blir meldt inn med en ny dato. På grunn av det kan det være at du kommer til å miste en periode pensjon.

Kontonummer
Det er en selvfølgelighet at du melder et nytt kontonummer. Særlig for de ansatte som har jobbet for oss tidligere og kommer tilbake for å jobbe for Nordlys Personell igjen.

Mobilnummer
Det er viktig for kundene at de vet det riktige mobilnummeret ditt. Du går kanskje glipp av at de har prøvd å ringe deg for jobb. Og så får du ikke alltid SMS som er viktig for deg.

E-postadresse
Med din e-postadresse logger du inn på min side på Nordlys Personell sin hjemmeside. Har du ny e-postadresse og du ønsker å logge inn med den nye, si fra. Husk bare at lønnsslipper og (viktige) e-poster blir sendt til den e-postadressen som du er registrert med.
Ved noen av disse endringer, vennligst send e-post til lonn@nordlyspersonell.net
Rutiner ved fravær:
 • Første dag må du ringe Nordlys Personell hovednummer eller din kontaktperson før arbeidstid begynner. I de tilfeller det er naturlig (langtidsoppdrag) gis beskjed også direkte til oppdragsgiver.
 • Si fra hva det gjelder, egen sykdom, barns sykdom eller noe annet
 • Ved bruk av en egenmelding, må du ringe hovednummer eller din kontaktperson dersom du fortsatt er syk dag 2 og dag 3
 • Første dag du er frisk igjen, må egenmeldingen fylles ut og signeres
 • Sykmeldingen (del C + del D) må leveres inn/sendes inn så snart som mulig. Sykmeldingen må være original (ikke kopi) og egenerklæringen på del D av sykmeldingen må fylles ut og signeres
 • Når du er langtidssykemeldt og NAV fortsetter å utbetale sykepenger etter de første 16 kalenderdager, trenger du bare å levere inn/sende inn del C. Del D kan du sende direkte til ditt lokale NAV kontor
Rett til egenmelding
 • etter 2 måneder i arbeid (sammenhengende) hos Nordlys Personell
 • dagen/dagene du er sykmeldt må du være i oppdrag. Med andre ord, du skulle ha jobbet den dagen/de dagene for Nordlys Personell hvis du ikke hadde vært syk
 • maks. 3 kalenderdager pr. egenmelding (fredag til og med mandag = 4 dager)
 • maks. 4 egenmeldinger i 12 måneder.
 • etter 4 ganger innen 12 måneder, mister man retten til å bruke
  egenmeldinger i 6 måneder (du kan bruke sykmeldinger i den perioden)
 • mellom 2 egenmeldinger må det være minst 16 kalenderdager
 • du kan ikke bruke egenmelding innen 16 kalenderdager etter en sykmelding
 • etter et opphold mer enn 14 dager uten gyldig fravær, må du opparbeide rettigheter på nytt
Rett til sykemelding
 • etter 4 uker i arbeid (sammenhengende) hos Nordlys Personell
 • dagen/dagene du er sykmeldt må du være i oppdrag. Med andre ord, du skulle ha jobbet den dagen/de dagene for Nordlys Personell hvis du ikke hadde vært syk
 • de første 16 kalenderdagene blir utbetalt av Nordlys Personell
 • etter 16 kalenderdager er det NAV som utbetaler sykepenger
 • etter et opphold på mer enn 14 dager uten gyldig fravær, må du opparbeide rettigheter på nytt
Hvis du ikke har rettigheter til å få utbetalt sykepenger av Nordlys Personell, kan du henvende deg til ditt lokale NAV kontor.
Ved spørsmål kan du sende e-post til lonn@nordlyspersonell.net
VARSLING
Varsling gir oss mulighet til å rette opp i forhold som bryter loven, regler eller etiske retningslinjer. Medarbeidere som varsler er en viktig ressurs for Nordlys Personell og alt behandles konfidensielt.
Hvem kan varsle? Ansatte som opplever kritikkverdige forhold som svikt i sikkerhetsrutiner eller arbeidsforhold i strid med kravene i Arbeidsmiljøloven skal varsle Nordlys Personell om dette. Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:
 • Arbeid uten sikringsutstyr
 • Defekte maskiner
 • Manglende sikring på byggeplass
 • Uforsvarlig arbeid i høyden
 • Arbeid med kjemikalier uten nødvendig verneutstyr
 • Uaktsom/uansvarlig framferd på byggeplass
 • Ordre fra byggeplassledelsen som går utover egen eller andres helse
 • Mobbing
Som varsler er du gjennom arbeidsmiljøloven beskyttet mot gjengjeldelse for å ha varslet om kritikkverdige forhold.
Hvordan varsle? Du kan ta kontakt med oss på SMS til 40 60 70 62, epost marcus.berven@nordlyspersonell.no
Som ansatt i Nordlys Personell har du rett til minimum 5 uker ferie per kalenderår. Søknad om ferie sender du inn til oss så snart som mulig, dog senest 2 uker innen du ønsker ferie.
Nordlys Personell kan ikke garantere at ferieønske blir innvilget, men vi lover deg at vi skal gjøre så godt vi kan å tilpasse i forhold til aktuelle oppdrag for deg.
Du kan forvente svar på din søknad innen 48 timer.
Søknad om ferie sendes pr. epost til lonn@nordlyspersonell.net