Kvalitetsgaranti


Kvalitetsgaranti

Rett person på rett plass:

Gjennom vårt utvelgelsessystem garanterer vi i Nordlys Personell for at vi vil finne frem til medarbeidere med de nødvendige faglige kvalifikasjonene og de personlige egenskapene som passer til oppdragsgivers arbeidsmiljø. Dersom oppdragsgiveren ikke er fornøyd med utvelgelsen, ettergir  Nordlys Personell krav om betaling for én dag – dog ikke lenger enn oppdraget har vart. I tillegg skal Nordlys Personell levere en ny, kvalifisert medarbeider neste dag og for resten av den avtalte perioden. Opplæring av ny medarbeider dekkes av  Nordlys Personell med inntil én dag.

Oppdragsgiveren skal på sin side varsle Nordlys Personell straks det oppdages at medarbeideren har manglende kvalifikasjoner og/eller egenskaper, og senest innen 14 dager.

Garantiansvar kan ikke gjøres gjeldende dersom medarbeiderens arbeidsoppgaver har blitt endret i løpet av perioden, uten at dette har blitt avtalt med Nordlys Personell.

Til avtalt tid:

Nordlys Personell garanterer at medarbeideren møter til avtalt tid på avtalt sted. Om dette ikke skjer, får oppdragsgiveren tilbud om gratis medarbeider tilsvarende forsinkelsen – begrenset oppad til én dag.

 I hele den avtalte perioden:

Nordlys Personell garanterer at oppdragsgiveren har en medarbeider med de nødvendige faglige og personlige kvalifikasjoner tilgjengelig i hele den avtalte perioden. I tilfelle sykdom eller andre ikke avtalte avbrudd sørger Nordlys Personell for en kvalifisert erstatning neste dag. Lykkes ikke Nordlys Personell med dette, får oppdragsgiveren tilbud om gratis medarbeidertilsvarende forsinkelsen – begrenset oppad til én dag.

 

Med rett lønn- og arbeidsvilkår:

Nordlys Personell garanterer oppfyllelse av likebehandlingsreglene, og vil etterbetale eventuell differanse til medarbeideren innen tre uker fra feilen ble avdekket og påpekt skriftlig av oppdragsgiveren.